Styrelsemöte 17 mars 2021
 

Eskilstuna Rekarne Rotaryklubb      

STYRELSEPROTOKOLL

Sweden, distrikt 2370, klubb, id 13162

År 2020/2021

 

Tid: Onsdagen 17 mars 2021 

Plats: Teams digitalt möte

Närvarande styrelsen: Ulf Kinnemar, president, Hans Fridh kassör, Bengt Eklund Sekr. Maud Naess Past President.  Kommittéer: Christer Dahl, Benny Hansson, Lars-Göran Birgersson, 

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordningen

3 Föregående protokoll 

Utskickat, genomgicks. Protokollet godkändes.

4 Presidentens rapporter och förslag/Ulf Kinnemar

Klubbens funktionärer för Rotaryåret 2021-2022. Se nedan

Hälsning från sjuksängen, Esbjörn tackar nej till fortsatt medlemskap från halvårsskiftet.

Musikstipendiet delas ut som vanligt. Lars Tull är meddelad att han kan sålla fram en kandidat!

Östersjöprojektet, vi tackar nej till att delta i detta. Svar skickas till Stig Ovrier.

Rekarneklubben fyller i år 50. Se pkt 8.

5 Sekreterarens rapport

Lite mer att lära sig Teams uppkoppling men det är ett bra verktyg för digitala möten.

Lyssnat på föredrag om Rotary grafiska profil, se uppe till vänster hur vi ska använda loggan för att vara tydliga med att det är den lokala klubben som skriver. Yxan är vår egen, och får inte blandas in i Rorayloggan.

6 Närvarorapport Inget att rapportera.

7 Ekonomisk rapport/Hans Fridh Alla har betalat, avgift till RI betald. Likviditeten är fortsatt mycket god. Skulden avseende projektet Opera Fantastica på 32 782 kr kvarstår. Lars-Göran har haft samtal med Anna-Karin Eskilstuna och Olle Jansson Kloster. Beslutas att betala ut 12.000:-till Våga Våga.

 

8 Klubbrapport Tillträdande klubbkommittén har jobbat vidare med jubileumskalas.  

Den tillträdande klubbkommittén har kollat lokaler och tillgänglighet Festvåning på Statt preliminärbokad, vacker miljö, runda bord 10-manna, god mat, bildvisning mm möjligheter. Budget 3-rätters ca 600 kr/pp + dryckespaket (med eller utan alkohol). Vore kul om några med långt medlemskap förbereder bildspel eller anekdotiska inslag. Underhållning därutöver.

Hur stort intresse? 50 medlemmar +  respektive + andra särskilt inbjudna är kanske uppemot 90 pers? En sponsor till festen har anmält sig så deltagande kommer inte att bli ekonomiskt betungande.

När?. 4 september start sen em, 16.30 kanske

9 Programkommittén/Christer Dahl Inget att rapportera.

ClubRunner genomgång med alla behövs. 

10 Ungdomskommittén/Benny Hansson Inget att rapportera

11 Projektkommittén 

Insamlingen till de hemlösa är avslutad och något nytt projekt är för närvarande inte aktuellt. Nu inkomna medel vidarebefordras till Marie för inköp till de hemlösa.

Lauri har tagit hand person dömd till samhällstjänst. 

12 Rekryteringskommittén 

13 Arkivfrågor/Ulf Kinnemar Under kontroll

14 Medlemsförändringar Annika Dahlgren Journalist, Egenföretagare, Reporter hälsas välkommen till Eskilstuna Rekarne Rotaryklubb. Fadder Maud Naess. Har ännu ej kunnat presenteras på lunchmöte.

15 IT-frågor, Hemsida Utbildning avseende hantering av Clubrunner bör prioriteras när Coronarestriktionerna lättar. – kvarstående 

16 Övriga frågor

17 Nästa styrelsemöte Prel. Onsdagen den 14 april kl 17.30, OBS i Vilsta, på Bennys företag i det rymliga lunchrummet.

 

Bengt Eklund Ulf Kinnemar

Sekreterare president